Abri

Wacht- en schuilgelegenheid ten behoeve van passagiers van het openbaar vervoer die in elk geval voorzien zijn van een dak, zitbank of een leunsteun, informatiepaneel, verlichting, fundering, bestrating, al dan niet met een reclamevitrine.

API’s

Een API (application programming interface) is een basis waarop computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een Google Maps-kaartje door een website om hotels te vergelijken.

Attentiewaarde

De attentiewaarde is de mate waarin een communicatie-uiting er in slaagt om de aandacht van het publiek te trekken. Om een boodschap over te kunnen brengen is het belangrijk dat de kijker, luisteraar, lezer of voorbijganger deze bewust ontvangt en opneemt.

Augmented Reality

Letterlijk vertaald ‘toegevoegde realiteit’. Een methode om met digitale middelen informatie toe te voegen aan de werkelijke wereld. Een voorbeeld hiervan is een filter die extra informatie projecteert om het scherm van je smartphone wanneer je filmt.

Awareness

Awareness, oftewel bewustzijn, is belangrijk voor nieuwe producten/diensten en bedrijven die nog onbekend zijn bij een markt. De eerste promotie-inspanningen zijn voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een identiteit.

Barcode Scanner

Een barcode scanner (of barcodelezer) is een apparaat om een streepjescode (barcode) mee af te lezen. Artikelcodes worden gepresenteerd door streepjescodes, die sneller en accurater gescand kunnen worden dan cijfercombinaties.

Beacons/Ibeacons

Een beacon is niet meer dan een zendertje met een bereik tot ca. 50 meter. Het grote verschil met NFC is dat het slechts op zeer korte afstand werkt. iBeacon (met een i ervoor) is een door Apple uitgewerkt product dat onder deze merknaam op de markt wordt gebracht.

Behavioral Targeting

Bij behavioral targeting wordt het gedrag van een bezoeker geregistreerd, bijvoorbeeld de pagina’s die men heeft bezocht. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de website geautomatiseerd aan te passen aan de bezoeker, vaak door hem passende reclame te tonen.

Bruto bereik

Het totaal aantal mensen dat door elk afzonderlijk medium wordt bereikt, ongeacht het aantal keer dat een individu wordt bereikt. Met andere woorden, een persoon die via medium X en medium Y wordt bereikt, telt als twee.

Campagnebereik

Het bereik van een campagne is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep dat minimaal een keer met de campagne in aanraking is gekomen. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in aanraking is gekomen met de campagne) worden berekend.

Captive Audience

Met captive audience wordt gedoeld op een publiek dat geen andere keuze heeft dan te luisteren of te kijken naar een reclame-uiting. Zoals bijvoorbeeld bioscooppubliek, dat net voor aanvang van de film geconfronteerd wordt met een aantal reclames.

Contactfrequentie

Contactfrequentie is het aantal keren dat een persoon gedurende een bepaalde periode via een medium met een boodschap wordt bereikt. Een hoge contactfrequentie is vooral van belang bij het opbouwen van naamsbekendheid en het introduceren van een nieuw product/merk.

Contactkans

Een contactkans is de kans dat een passant de campagne of object daadwerkelijk ziet. De contactkans is afhankelijk van de grootte en de locatie van een medium. Zo is de contactkans van een A1-Frame parallel langs de weg natuurlijk kleiner dan die van een grote Billboard die haaks langs de weg staat.

CMYK

Deze afkorting van een kleurenmodel staat voor Cyan, Magenta, Yellow and Key Color. Het is een systeem om kleuren vast te leggen in een code. Kleuren worden in het CMYK-systeem ontleend in cyaan (lichtblauw/turkoois), magenta (felroze/fuchsia), geel en zwart (key plate).

CPM

Cost Per Mille, oftewel de kosten per 1.000 gerealiseerde contacten.

Crossmedia

Crossmedia is te definieren als een geïntegreerd mediagebruik, waarbij een bedrijf een marketingcommunicatieboodschap via diverse kanalen communiceert naar consumenten. De inhoud is elke keer verschillend, maar de boodschap hetzelfde.

Dayparting

Met dayparting krijgt de adverteerder de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk moment van de dag zijn campagne zichtbaar is voor de buitenwereld. Een goed voorbeeld is een campagne met als doel het promoten van een ontbijtbuffet, die heeft uiteraard het meest effect in de ochtend!

Digital Out of Home (DOOH)

Digital Out of Home is de digitale versie van de traditionele buitenreclame, die voornamelijk gebruikmaakt van (verlichte) analoge schermen. Digital Out of Home maakt daarentegen gebruik van haarscherpe digitale schermen. Dit biedt de mogelijkheid om naast afbeeldingen ook animaties te laten zien.

Doelgroep

Het publiek dat men met een reclameboodschap wil bereiken. Veelal omschreven met behulp van sociale en demografische variabelen als leeftijd, geslacht, sociale klasse etc. Voorbeelden van doelgroepen zijn: Vrouwen 13+, Mannen 25-49 jaar, B-to-B, Kinderen 6-12 jaar, etc.

D-OTS

Digitale Opportunity To See (D-OTS) is de som van de contactkansen voor een advertentie binnen zichtafstand op een digitaal OOH reclameobject van minimaal twee aaneengesloten seconden. Naast D-OTS is er ook de D-VAC. VAC staat voor ‘visibility adjusted contact’ en die corrigeert de OTS voor het daadwerkelijk aantal ogen op een scherm of vlak. Zie verder onder VAC.

DPI

DPI betekent ‘dots per inch’. Het zijn het aantal inktdruppels dat tijdens het printen per inch (2,54 cm) op het papier terechtkomt. Vaak is het zo dat hoe hoger het DPI is, hoe duidelijker de afdruk is. 300 DPI is de hogere resolutie wat geschikt is voor drukwerk.

Effectief bereik

Een reclameboodschap is pas effectief wanneer het een aantal keren wordt herhaald. Stel een effectieve communicatie vindt plaats na (gemiddeld) vier contacten, dan is het effectief bereik het percentage van de doelgroep dat vier of meer keer bereikt wordt.

Full Motion

Een volledig bewegend (digitaal) beeld.

Gemiddelde contactfrequentie

De gemiddelde contactfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een personen uit een doelgroep gedurende een bepaalde periode via een medium met een boodschap wordt bereikt.

Geofencing

Geofencing is het virtueel afbakenen van een geografisch gebied met behulp van GPS. De meeste toepassingen zijn te vinden op tablets en smartphones. Geofencing wordt daarop mogelijk door gebruik te maken van de locatiediensten die tegenwoordig op ieder mobiel device geintegreerd worden.

GPS

GPS staat voor ‘Global Positionering System’ en is een manier van het bepalen van je positie met behulp van satellieten. Het GPS systeem wordt gebruikt voor het bepalen van de positie van navigatiesystemen en andere mobiele apparaten. Tegenwoordig zijn vrijwel alle smartphones uitgerust met een GPS antenne.

GRP

1 GRP (Gross Rating Point) staat voor een reclamecontact met een procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is een procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De GRP-waarde wordt in punten uitgerukt (1%=1 punt).

High-traffic locaties

High traffic locaties zijn objecten die op locaties gepositioneerd staan waar dagelijks vele passanten voorbijkomen. Een voorbeeld van een High traffic locatie is een Billboard langs een drukke verkeersader of Metropanelen op een druk station.

Impact

Beoordeling van het effect van een reclamecampagne op een bevolking, door middel van memorisatie, herkenning en waardering of eender welke andere score met betrekking tot de campagne.

Loop

Soms bestaat er een vaste cyclus waarin de advertenties getoond worden, de ‘loop’. Bijvoorbeeld een loop van 3 minuten waarin een advertentie te zien is van 10 seconden per loop. De hoeveelheid tijd waaop een advertentie zichtbaar is in de loop is bepalend voor het aantal contacten dat je maakt.

Naamsbekendheid

Hoeveel mensen in een bepaalde regio bekend zijn met een product of merknaam, daarover gaat naamsbekendheid. Deze term kan worden onderverdeeld in geholpen en spontane naamsbekendheid.

Narrowcasting

Narrowcasting is het geven van informatie via displayschermen gericht op specifieke doelgroepen op een specifieke plaats. Het wordt voornamelijk toegepast op schermen in (semi) openbare ruimtes zoals openbaar vervoer, restaurants, bioscopen enzovoort.

Netto bereik

Het totaal aantal mensen dat ten minste één keer wordt bereikt. Met andere woorden, iemand die via medium X en medium Y wordt bereikt, telt dus als 1. Het is gelijk aan brutobereik minus alle dubbel tellingen.

NFC

Near Field Communication is een draadloze technologie die elektronica in staat moet stellen om onderling te communiceren. Dit gebeurt op een radiofrequentie waarmee mobiele telefoons, digitale camera’s, etc. over een afstand van ongeveer 20 cm met elkaar kunnen communiceren (met een snelheid van 212 kilobit per seconde).

(D)OTS

OTS staat voor  Opportunity to See. Dit is de kans dat je een advertentie of content hebt kunnen zien. Van oudsher was hier in de digitale wereld reeds sprake van zodra de advertentie uitgeserveerd was en dit is voor DOOH ook zo, met het verschil dat één advertentie meestal niet één op één wordt uitgeleverd, maar als one to many, of één naar velen in het Nederlands. Voor DOOH moet dus specifiek worden bepaald hoeveel mensen binnen het zicht van het scherm zijn op het moment dat de advertentie speelt.

Out of Home advertising (OOHA)

Onder Out of Home advertising vallen alle vormen van buitenreclame. Meestal gaat het om plaatsen in de openbare ruimte die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of waar veel bezoekers of voorbijgangers zich voortbewegen.

Play-out / proof of play

Een advertentie is geleverd aan het scherm. De diverse CMS-systemen geven deze informatie. Dit zegt alleen iets over het feit dat de content is geleverd aan het scherm, niet of de content ook daadwerkelijk te zien was.

Point of sale locaties

Hiermee worden objecten aangeduid op verkooplocaties. Deze maken het mogelijk om vlak voor het aankoopmoment de consument te beinvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een Out of Home campagne bij de ingang van een supermarkt.

Programmatic Buying

Adverteerders kunnen door deze technologie gerichter adverteren en inspelen op verschillende situaties. Real-time data wordt hierdoor gekoppeld aan de inkoop van outdoor-reclame. Zo kan een automobilist bijvoorbeeld een andere uiting zien tijdens een file dan wanneer dit niet het geval is.

QR-code

QR staat voor ‘Quick Response’. Een QR-code is een vierkante, geblokte barcode die ingescand kan worden met een smartphone. Dit met speciale software: een QR reader. Door de code te scannen wordt deze omgezet in tekst of je wordt direct doorverwezen naar een internetadres.

Real-time data

Op het gebied van Out of Home moet dit worden gezien als data die je kunt gebruiken van het inrichten van een reclamecampagne. Denk bijvoorbeeld aan gegevens als het aantal weggebruikers. Real-time data kan je zelfs vertellen of er op een bepaalde snelweg een file staat of niet. Op deze manier kan een boodschap precies worden toegespitst aan de situatie.

Spectacular/Special

Een Spectacular/Special is een upgrade van een al bestaand medium of een totaal nieuwe creatie. Een Spectacular creeert extra aandacht, interactie en een impactvol contact met de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een Abri die is omgetoverd tot huiskamer of een tram met appeltaart geur. Het kan niet gek genoeg.

VAC (Visibility Adjusted Contacts)

Visibility Adjusted Contacts betekent ‘Contacten Aangepast voor Zichtbaarheid’.
De VAC voor reclamevakken is een reductie van de OTS gebaseerd op het zichtbaarheidmodel dat de factor ‘waarschijnlijkheid om te zien’ oplevert in plaats van ‘mogelijkheid om te zien (OTS).

Web-based

Web-based (in het Nederlands: webgebaseerd) is een term om een groep software aan te duiden die via webinterfaces op het World Wide Web werkt. De gebruiker hoeft dus geen software op te installeren, maar kan via een webbrowser direct van het programma gebruikmaken.