Y Media Generation, gevestigd aan Kurt Schwitterstraat 33, 9204 KZ Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ymediageneration.nl
info@ymediageneration.nl
+31 (0) 512 58 30 50
Kurt Schwitterstraat 33, 9204 KZ Drachten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Y Media Generation verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Functie
Factuurgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ymediageneration.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Y Media Generation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van de betaling van een afgenomen product of dienst.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Y Media Generation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Deze grondslagen, zoals hieronder genoemd, zijn dan ook van toepassing hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Y Media Generation neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Y Media Generation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Y Media Generation bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsnaam)
Bewaartermijn 7 jaar, nadat er voor het laatst contact is geweest omtrent onze dienstverlening. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

Strategieën/ begrotingen (naam, bedrijfsnaam)
Bewaartermijn 7 jaar, nadat het jaar is voltooid, wanneer de offertes voorgesteld zijn. Na deze periode wordt de gebruikte aanhef verwijderd, zodat de documenten geen persoonsgegevens meer bevatten. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

Facturen/ financiële gegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsgegevens)
Bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de gangbare tijd die de belastingdienst hiervoor vraagt. Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

E-mailhistorie
Bewaartermijn 7 jaar, nadat het jaar is voltooid, wanneer de e-mails ontvangen/verstuurd zijn. Na deze periode wordt deze historie verwijderd. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Y Media Generation deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Y Media Generation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mailchimp
Wij maken gebruik van Mailchimp, een email marketing provider (beheerd door MailChimp Inc.), om onze e-mail nieuwsbrieven te versturen. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Y Media Generation B.V. word je toegevoegd aan de database van MailChimp. Onderaan iedere nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je voorkeuren te wijzigen of jezelf uit te schrijven van de nieuwsbrief. MailChimp houdt een database bij van e-mailadressen en zal je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Accountant & Salarisadministratie
In opdracht van Y Media Generation verzorgt onze accountant en salarisadministrateur de administratie van Y Media Generation. Uiteraard heeft Y Media Generation hiervoor de benodigde verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Analysetechnieken die wij gebruiken

Y Media Generation gebruikt functionele, analytische en tracking technologie.

Google Tag Manager
Y Media Generation heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Tag Manager, met betrekking tot de mogelijkheid om bepaalde scripts te laden. Meer informatie hierover is te vinden op: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Google Analytics
Y Media Generation heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics met betrekking tot de analytische cookies van Google Analytics (zie voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl&utm_id=ad). Deze gegevens worden versleuteld en geanonimiseerd. Het delen van gegevens met Google is uitgezet en de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords, mits dit anders is aangegeven.

Trackingscript
Op de website www.ymediageneration.nl maken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het pad van de bezoeker over de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet.

Sharing cookies (social media)
De website bevat links naar Facebook, Twitter en andere soortgelijke sociale mediasites waarmee u de inhoud van onze website met anderen kunt delen via sociale media. Wanneer u deze deelknoppen gebruikt, wordt er een cookie van derden geïnstalleerd.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Y Media Generation biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Y Media Generation je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Y Media Generation biedt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Y Media Generation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ymediageneration.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Y Media Generation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Y Media Generation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ymediageneration.nl.

Contractuele of wettelijke verplichting

Bij het accorderen van een begroting, waarbij een gezamenlijke overeenkomst wordt aangegaan op basis van de geleverde producten en/of diensten van Y Media Generation, is de ondertekende verplicht om Y Media Generation te voorzien van persoonsgegevens met betrekking tot de afhandeling hiervan. Voor Y Media Generation is het noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst.

Y Media Generation heeft werknemers/freelancers in dienst. Voor sociale zekerheidsdoeleinden verplicht de wet ons ertoe om aan de bevoegde autoriteit persoonsgegevens te verstrekken. Ook delen we gegevens met betrekking tot onze pensioensregeling en diverse werknemersverzekeringen.

Content op de website & aansprakelijkheid

Y Media Generation besteedt veel zorg en aandacht aan de onderhoud van de website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook gegarandeerd worden. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Y Media Generation dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Y Media Generation is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Y Media Generation sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. Y Media Generation is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.